УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

В съвременната строителна среда проектите са станали толкова големи, че често се изисква по-високо ниво на управление на строителството.

ПроджектПро предлага набор от услуги в рамките на една програма, от ранни проучвания за осъществимост до въвеждане и стартиране на операциите. Нашите строителни специалисти ще разработват и контролират възлагането на поръчки, ще набавят материали, ще разработят бюджети и графици и ще управляват необходимите отчети и комуникации. Услугите са съобразени с индивидуалните нужди на всеки собственик.

Работейки рамо до рамо със собственика и дизайнерския екип, ПроджектПро разработва интегрирани планове за логистика, управление на бюджети и графици за координиране на работното място за най-ефективно използване на ресурсите.

services-tabs-139154408

 • Осигуряване на единна точка на управление през целия процес на проектиране и строителство
 • Определяне на програмата и на изискванията към проекта
 • Разработване на обхвата на работа за различни участници в проекта
 • Съдействие при подбор на професионалисти по проектиране, инженеринг, тестване и инспекция
 • Оптимизиране на планирането за ускоряване на проектантския и строителния процес
 • Управление на процесите, планиране, проектиране и изграждане

services-tabs-139154408

 • Предлагане на разнообразни системи за доставка за проектиране и изграждане
 • Установяване и управление на бюджет и график
 • Осигуряване на входящ инженеринг за остойностяване и анализ на разходите
 • Подготовка на пакети с оферти и управление на процеса на търгове и процедури по избор на изпълнители
 • Установяване и поддържане на стандарти за контрол на качеството
 • Предоставяне на периодични доклади за преглед на състоянието на всеки проект
 • Предоставяне на традиционни услуги за управление на строителството

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ПроджектПро е известен с иновативното си прилагане на техники за управление на проекти и контроли, които придвижват проекта напред навреме и в рамките на бюджета. Също така разбираме колко е важно да информираме всички участници в проекта с актуални доклади за напредъка, за да преценим състоянието на проекта.

Успешното управление на проекти се ръководи от проактивно вземане на решения през ранните етапи на планиране и проектиране. Успехът на  ProjectPro при задания за управление на проекти се гради на екипите, които са събрани в началото на проекта. Нашият подход поддържа този екип ангажиран през цялата работа, поддържайки последователно участие по време на целия проект.

Разработваме цялостни, интегрирани планове за логистика, управление на бюджети, разходи и графици, за да координираме работното място за най-ефективно използване на ресурсите. Нашите професионалисти използват своите умения, за да постигнат изключителни резултати, предоставяйки ключови услуги за управление на проекти.

services-tabs-139154408

Услугите по Управление на проекта включват:

Фаза преди строителство и по време на проектиране

 • Определяне и управление на обхвата
 • Изграждане и поддържане на комуникационни процедури
 • Определяне на бюджета
 • Разработване на генерален график
 • Помощ при избора на терен
 • Консултации и помощ при избор на архитекти, инженери, строители
 • Разработване на специфични за проекта уебсайтове
 • Оценка на разходите и анализ на стойността
 • Идентифициране и установяване на етапите на проекта
 • Управление на процеса на одобрения от инстанциите
 • Управление на тръжната процедура за избор на проектанти и/или строители
 • Срещи за установяване на напредъка на проекта
 • Взаимодействие с инстанциите и съответствие с нормативите
 • Преглед за пълнотата на проекта
 • Управление и разрешаване на спорове
 • Надзор и одобрение на плащанията
 • Проследяване и доклади за статуса на проектирането
 • Стойностен инженеринг

services-tabs-139154408

Фаза на строителство

 • Планиране и мониторинг на графика
 • Надзор на разходите
 • Професионално управление на място
 • Ръководене на срещи за координация на работата
 • Администрация и управление на договори
 • Редовна проверка и осигуряване на качеството
 • Отчитане на напредък и финансово отчитане
 • Поддържане на документация и отчетност
 • Управлението на поръчките
 • Проследяване и докладване на доставките
 • Избягване на проблеми и разрешаване на спорове
 • Изготвяне на доклади за текущото състояние на проекта
 • Преглед на екзекутивната документация и на ръководствата за поддръжка
 • Изготвяне на списък със забележки за отстраняване преди окончателното приемане
 • Изготвяне на окончателен финансов отчет
 • Управление на процеса на въвеждане в експлоатация

Услуги след приключване на строителството

 • Планиране на експлоатация и поддръжка
 • Съдействие при стартиране на дейността
 • Съдействие за преместване
 • Проследяване на гаранцията

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Обхватът на услугите на ПроджектПро е съобразен с конкретните нужди на всеки клиент. Нашият фокус е върху ефективното управление, което е насочено към защита на интересите на нашия клиент.

Нашият персонал е ръководил изграждането на разнообразни съоръжения за множество клиенти: образователни заведения, здравни заведения, хотели и жилищни проекти, за да назовем само няколко.Нашите управленски екипи осигуряват ръководство на проекти и поддържат фокус върху графика на строителството. Те ефективно комуникират с участниците в проекта, наблюдават работата и напредъка на сделките, улесняват координацията, предоставят проектна документация и проследяват подробности и проблеми, докато бъдат разрешени. Това оптимизира стойността, която нашите клиенти получават за своя строителен бюджет.

services-tabs-139154408

Услугите по управление на строителството включват:

 • Планиране и мониторинг на графика
 • Надзор на разходите
 • Професионално управление на място
 • Ръководене на срещи за координация на работата
 • Администрация и управление на договори
 • Качествен контрол и регистриране на дефектите
 • Отчитане на напредък и финансово отчитане
 • Поддържане на документация и отчетност

services-tabs-139154408

 • Управление на безопасността
 • Управлението на поръчките
 • Проследяване и докладване на доставките
 • Избягване на проблеми и разрешаване на спорове
 • Изготвяне на доклади за текущото състояние на проекта
 • Преглед на екзекутивната документация и на ръководствата за поддръжка
 • Изготвяне на списък със забележки за отстраняване преди окончателното приемане
 • Изготвяне на окончателен финансов отчет
 • Управление на процеса на въвеждане в експлоатация

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СОБСТВЕНИКА

ПроджектПро предоставя насоки през жизнения цикъл на вашия проект, като по всяко време защитава интересите на собственика.

ПроджектПро предоставя на собствениците ресурси с добавена стойност, които са им необходими, за да бъде успешен проекта им. За собственик, чийто екип може да няма необходимата дълбочина на ресурсите, за да се грижи за всеки компонент на даден проект, ПроджектПро буквално служи като разширение на техния персонал.

Действайки като „очите и ушите“ на проекта, ние можем да осигурим представителство на място, за да сме сигурни, че строителството ще продължи в съответствие с документите за договора, навреме и в рамките на бюджета. Работейки отдадено за проекта, нашите експерти дават възможност на клиентите да се съсредоточат върху основната си дейност, без да се разсейват.

services-tabs-139154408

Услугите на представителство на собственика включват:

 • Анализиране на проекта и възможностите за реализирането му
 • Консултиране на собственика относно системите за изпълнение на проекти и формите на договори
 • Пълно представителство и осигуряване на комуникацията между изпълнители, дизайнери и собственика
 • Представителство на собственика на ключови срещи
 • Мониторинг на графика и бюджета на проекта
 • Технически и финансов контрол на проекта

services-tabs-139154408

 • Пълен инвеститорски контрол
 • Одит на процедурите за осигуряване на качествен контрол
 • Оценка и контрол на исканията за плащане от изпълнителя
 • Предоставяне на месечни отчети
 • Съдействие при разрешаването на проблеми

СПАСЯВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ И ИЗОСТАНАЛИ ПРОЕКТИ

Не всеки проект върви според очакванията. По различни причини проектите спират или се отклоняват от графика, разходите нарастват, непредвидените условия поставят под въпрос дали проектът може изобщо да бъде завършен, комуникацията спира и работата спира. Професионалистите на ПроджектПро ще задвижат проектите отново, за да може да бъде успешно приключен, преди да се наложат съдебни процеси и фалити.

services-tabs-139154408

Независимо как до момента се управлява проектът, ПроджектПро може бързо да събере подходящ екип от специалисти, да ги изпрати до всяко местоположение на проекта и да идентифицира основната причина за задушаващите проблеми на всеки проблемен проект. ПроджектПро осигурява ръководството, необходимо за решаване на сложни проблеми. Не се страхуваме да съобщаваме лоши новини; не се страхуваме да поставим репутацията си зад решенията, които вземаме и най-вече сме отзивчиви и чувствителни към тънкостите на проблемните проекти. Решихме много сложни спорове като експерти.

services-tabs-139154408

За да получи проблемния проект успешно рестартиран, ПроджектПро предоставя следните услуги за спасяване и завършване на проекти:

 • Ревизионни одити на напредъка и процедурите на проекта
 • Оценка на разходите на даден проект за завършване
 • Изготвяне на графици за завършване и спасяване на проекта
 • Оценка и договаряне на нерешени проблеми
 • Одити на одобрени и / или извършени плащания
 • Непрекъснато наблюдение и докладване на напредъка
 • Разрешаване на спорове и искове
 • Администриране и договаряне на договори
 • Определяне на окончателно плащане и договаряне
 • Помощ при пускане в експлоатация и стартиране
 • Помощ при заемане / настаняване
 • Разследване на дефекти